Sirkulær økonomi i praksis gjennom 120 år

Sirkulær økonomi i
praksis gjennom 120 år

En bedrift i miljøets tjeneste – det er vår visjon. Det betyr at vi alltid skal etterstrebe å ta vare på verdier og ressurser. Jern og metall kan for eksempel gjenvinnes uendelig! Vår virksomhet er helt essensiell for at verdiene og ressursene forvaltes og gjenvinnes på best mulig måte, og inngår i sirkulærøkonomien. Dette har vært viktig for oss i over 120 år, og fortsetter å være vårt hovedfokus.

Vi vet at vår virksomhet har en påvirkning på det ytre miljøet i form av klimautslipp og utslipp av komponenter til luft og vann. Derfor er vi opptatt av å benytte våre ressurser best mulig, og søker alltid etter muligheter for å redusere vårt fotavtrykk. Vi arbeider aktiv for at skyggesiden av vår virksomhet skal bli minst mulig.

Vi har for eksempel strenge begrensninger på utslipp av komponenter til luft og vann i våre tillatelser. Ett av våre mål er at vi ikke skal ha avvik på utslippsbegrensningene. Det er også satt ett mål i 2023 om å etablere ett klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen. Der skal vi følge våre Co2-utslipp per tonn ferdig fragmentert vare.

Hermod Teigen AS skal bidra ytterligere til ett mer bærekraftig samfunn, gjennom å redusere utslipp og ikke minst redusere sløsing av råvarer og energi. Nye ressurser må bli en del av sirkulærøkonomien, sammen med ressurser som allerede er utvunnet. Sirkulærøkonomi er en del av oss.

Vi skal øke kunnskap og forståelse for bærekraft og sirkulærøkonomiens betydning i samfunnet og i ett verdiskapingsperspektiv. Bærekraftig utvikling krever at vi ser de miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonene i sammenheng. Det betyr å ha et langsiktig perspektiv, forbli konkurransedyktig og skape økonomisk verdi. Det betyr å ta hensyn til lokalmiljø og samfunnet ellers, samt inkludere sosiale, kulturelle og politiske spørsmål som er relevant for kjernevirksomheten.

En må sikre at bedriftens aktivitet tar hensyn til miljøet, og strebe etter kontinuerlige forbedringer på alle felt.

Hermod Teigen AS

hermod_teigen_120

Gjenvinning
av jern og metall