En bedrift i miljøets tjeneste

Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn ved å ivareta metallverdier. Vi skal motta, sortere og foredle kasserte metaller og levere disse videre inn i en sirkulærøkonomi – slik vi har gjort i over 120 år. Vi skal drive kontinuerlig forbedring i alle ledd av produksjonen og organisasjonen. Vi skal overholde lover, regler og våre tillatelser.

Ved anleggene våre skal vi ha kontroll gjennom hele prosessen på en måte som gjør at vårt fotavtrykk og belastning på nærmiljøet blir minst mulig. Vi skal tilpasse og forbedre vår drift slik at vi etterstreber BAT og høyest mulig gjenvinningsgrad der det er økonomisk forsvarlig.

Vi skal tilfredsstille de krav som offentlige myndigheter setter til vår virksomhet, og vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere utslipp til luft, vann og grunn.

Vår virksomhet skal ikke medføre unødige ulemper. Våre omgivelser skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en miljømessig forsvarlig måte.

Gjenvinning
av jern og metall